Hengstenkeuring in Ermelo

Ermelo 29, 30 november-1 dec. Op dit moment is de eerste bezichtiging van de jonge hengsten in Ermelo in volle gang. Donderdag werden er 24 aangewezen, vrijdag 16 en zaterdag 21.

De geselecteerden zijn:

CAT. PAARDNAAM LEVENSNUMMER afstamming stokm. verwantschaps%
           
003 Ridske v. R. 200503078 Ids 300 x Oltman 1.61 17.2
004 Sammie 200504257 Ids 300 x Oeds 1.60 15.9
005 Riekele Marja H. 200500737 Jakob 302 Fetse 349 1.59 17.0
007 Parmant fan 'e Klokslag 200503112 Leffert 306 x Krist 358 1.59 17.8
012 Sjirk fan de G. 200505003 Ulke 338 x Lammert 1.60 17.1
018 Sybrand Hof 200500281 Brandus 345 x Tamme 1.63 18.2
020 Sjoerd fan 't Wegje 200501948 Brandus 345 x Thomas 327 1.63 18.5
023 Rens van den Dries 200500664 Anton 343 x Tsjerk 328 1.58 16.4
029 Siebo I.T. 200500266 Fêde 350 x Anton 343 1.58 16.8
037 Romke van de Hynderweide 200502617 Folkert 353 x Tamme 1.63 18.7
045 Ridzert 200503824 Fetse 349 x Nykle 1.64 17.2
049 Petrus P.H. 200504033 Fabe 348 x Jochem 1.61 17.1
051 Sjouke de V. 200501642 Heinse 354 x Peke 1.61 17.7
055 Raoul van Hof Klaperisch 200504855 Heinse 354 x Feitse 1.63 17.3
056 Pieter Poll 200505070 Ielke 382 x Dirk 1.59 16.3
057 Ronaldo V. 200501065 Gradus 356 x Tamme 1.60 17.7
062 Sybren A.J. 200504788 Karel 370 x Leffert 306 1.58 17.3
072 Sietze M.A. 200501883 Jasper 366 x Doeke 1.62 17.8
075 Sjoerd A. 200503289 Jasper 366 x Fetse 349 1.65 17.7
080 Quick van Boreel 200502005 Olrik 383 x Leffert 306 1.61 16.4
081 Sjouke fan 'e Heide 200503065 Olrik 383 x Fêde 350 1.59 16.8
082 Sybren fan 'e Heide 200503064 Olrik 383 x Hearke 1.58 16.6
090 Rimmel von Playboy 200502084 Onne 376 x Jurjen 1.62 17.2
091 Richold fan Ychten 200501443 Onne 376 x Teunis 332 1.62 17.3

093 Ruurd fan Scheltinga Zathe 200502230 Onne 376 x Teunis 332 1.64 17.2
094 Preston van Stal Daimler 200502373 Onne 376 x Goffert 369 1.62 17.3
100 Rinus van et Hosseplak 200503304 Onne 376 x Fetse 349 1.65 17.9
105 Pybe F.T. 200505334 Onne 376 x Feitse 293 1.64 17.2
113 Sybe út de Grachten 200502849 Mintse 384 x Brandus 345 1.62 17.8
117 Pier 200500031 Rindert 406 x Sjaard 320 1.60 17.4
119 Sybrand v/d Pieter Peits Hoeve 200501925 Rindert 406 x Heinse 354 1.59 18.0
126 Rimini M. 200500759 Sape 381 x Lolke 371 1.61 17.4
129 Syb Ygrek 200503760 Sape 381 x Nykle 309 1.63 16.7
135 Sietse A. 200501084 Teeuwis 389 x Teake 1.59 17.6
136 Pieter A. 200501731 Teeuwis 389 x Jurjen 1.66 17.7
155 Sjouke fan Fjildsicht 200500247 Tsjalke 397 x Sape 381 1.61 17.1
157 Raviet 200500893 Tsjalke 397 x Brandus 345 1.63 17.2
168 Reinder V. 200500551 Tije 401 x Jochem 1.59 17.1
171 Pitt van de Zonnebloem 200500257 Wobke 403 x Erik 351 1.58 17.0
191 Sybrandus fan Hylpen 200504583 Wisse 408 x Olof 313 1.63 17.6

176 Simon Frouck 200500199 Wikke 404 x Jillis 1.57 17.0
179 Rinse M. 200501887 Wikke 404 x Liekele 364 1.57 17.5
180 Rein van Visser 200503117 Wikke 404 x Folkert 353 1.61 18.0
183 Seppe fan 't Brillehof 200501861 Ymte 407 x Anton 343 1.60 17.5
196 Pieter v.d. Slothoeve 200500809 Beart 411 x Gradus 356 1.61 17.5
197 Reitse van de Anne Hoeve 200500569 Beart 411 x Piter 312 1.61 17.0
198 Sander v/h Galgendaal 200500644 Beart 411 x Leffert 1.66 17.2
200 Rutmer A.S. 200500799 Beart 411 x Jurjen 1.63 17.0
206 Reyndert 200501700 Beart 411 x Aiso 1.69 16.6
208 Reinoud fan 'e Homar 200501907 Beart 411 x Nykle 1.63 16.8
212 Sjirk M. 200502264 Beart 411 x Leffert 1.61 17.7
215 Rommert 'van de Brink' 200503311 Beart 411 x Heinse 354 1.61 17.5
219 Sibran fan de Lege Geaën 200505197 Beart 411 x Sander 1.65 17.8
242 Stoer van Boreel 200503186 Beintse 418 x Pike 1.60 16.6
245 Sybren van het Schar 200500077 Andries 415 x Reyert 337 1.64 17.0
252 Reinder fan Augsbuurt 200500740 Andries 415 x Oltman 1.61 17.5
253 Rinze van Kreterenhof 200501158 Andries 415 x Pike 1.64 17.5
254 Palm Boszorg 200501629 Andries 415 x Piter 312 1.65 16.7
261 Redmer út Yndyk 200503706 Andries 415 x Gradus 356 1.62 17.6
262 Sabe Duodtsje K. 200504262 Andries 415 x Teunis 332 1.63 17.3
271 Rienk H. 200500768 Eibert 419 x Jakob 302 1.63 17.4

 

Bron: FPS