Eerste bezichtiging Ermelo
levert 79 hengsten op

Ermelo 26 t/m 29 November-2012: Na vier dagen keuren zijn er 79 hengsten doorverwezen naar de 2e bezichtiging op 10 januari in Leeuwarden. Onderstaande sterhengsten zijn aangewezen:

Cat.nr. Hengst            Levensnr. Vader               MV           Stokm.          Verw.%

007 Haiko fan Dulve 201000356 Fabe 348 Doaitsen 420 1.67m 16,8

008 Gilbert af Wesselton 201001750 Fabe 348 Andries 415 1.64m 16,4

012 Hielke T. 201000487 Ielke 382 Beart 411 1.70m 16,8

016 Hidde fan Fjildsicht 201001912 Onne 376 Wikke 404 1.62m 17,6

017 Harm van 't Smitjesland 201003042 Onne 376 Jakob 302 1.61m 17,1

019 Gisolt fân der Byl 201004080 Onne 376 Jelmer 297 1.66m 17,8

020 Hotse van de Marne 201001929 Rindert 406 Nykle 309 1.61m 17,2

247 Dante N. 200900299 Beart 411 Mintse 384 1.65m 17,7

255 Doekle fan 'Bosksicht' 200904571 Doaitsen 420 Wicher 334 1.68m 17,4

257 Eabe fan 'e Homar 200900846 Haitse 425 Doaitsen 420 1.66m 17,8

263 Eise fan Hylpen 200904920 Maurits 437 Olof 315 1.63m 17,7

264 Elton von Westerau 200902039 Norbert 444 Teake 273 1.66m 16,9

266 Ferrari v.d. Terpen 200904338 Norbert 444 Abel 344 1.63m 17,8

267 Fokke G. 200905324 Norbert 444 Anton 343 1.65m 17,6

268 Double Trouele T.C.B. 200900934 Olgert 445 Jakob 302 1.63m 16,6

270 Fryso 200903499 Olgert 445 Doeke 287 1.64m 16,9

024 Hyppoliet van de Vaartkant 201003184 Tietse 428 Sape 381 1.61m 17,7

025 Hille A. 201000756 Tsjalke 397 Fetse 349 1.64m 17,8

027 Gijsbert 201001077 Tsjalke 397 Reitse 272 1.62m 18,3

031 Harmen van Diphoorn 201002033 Tsjalke 397 Folkert 353 1.62m 17,9

033 Ilus Wâldman 201003477 Tsjalke 397 Jasper 366 1.63m 17,9

035 Hercules oet Oale Kloosterveen 201001217 Tjalf 443 Brandus 345 1.63m 17,3

037 Gijs 201001888 Tjalf 443 Nammen 308 1.60m 16,6

041 Imre fan Groenestein 201001479 Beart 411 Sape 381 1.61m 17,3

042 Hylke fan Menum 201001356 Beart 411 Ulbert 390 1.63m 17,5

045 Giel 201002882 Beart 411 Brandus 345 1.63m 17,7

046 Gerard van de Botermaete 201005099 Beart 411 Onne 376 1.62m 17,8

051 Haiko van 't Oosterzand 201003370 Arjen 417 Lute 304 1.60m 16,7

061 Heinse B. 201000082 Bente 412 Anne 340 1.58m 17,2

064 Gauwe v.d. Oostkade 201000076 Beintse 418 Abe 346 1.61m 16,1

070 Hindrik fan Ryptsjerk 201000132 Aan 416 Rypke 321 1.62m 17,1

072 Inne Stal de Oergong 201000046 Eibert 419 Jurjen 303 1.62m 17,6

074 Hylke T. 201000243 Doaitsen 420 Remmelt 323 1.61m 17,5

075 Gerke fan Oostenburg 201000271 Doaitsen 420 Onne 376 1.65m 17,5

079 Gerben van de Olde Mette Moate 201000762 Doaitsen 420 Sape 381 1.66m 17,1

081 Hayco 201002051 Doaitsen 420 Sjaard 320 1.65m 17,0

082 Hizzel H. 201002511 Doaitsen 420 Teunis 332 1.65m 17,5

084 Itsen Ven 201001995 Doaitsen 420 Lolke 371 1.67m 17,0

090 Hidde 201000892 Dries 421 Oepke 266 1.60m 17,2

091 Haiko J.H. 201001332 Dries 421 Rypke 321 1.64m 17,5

093 Hille van het Horperland 201002323 Dries 421 Fetse 349 1.64m 18,0

096 Ienez fan de Marrewyk 201003328 Dries 421 Tsjerk 328 1.67m 17,8

104 Ivano van het Molenzicht 201001755 Haitse 425 Piter 312 1.67m 17,3

114 Hielke H. van de Smilde 201003151 Jesse 435 Teunis 332 1.65m 17,1

120 Herbert 201003302 Loadewyk 431 Doaitsen 420 1.60m 16,8

133 Geert van de Noeste Hoeve 201000097 Maurits 437 Feitse 293 1.63m 18,0

134 Hilbrand van de Noeste Hoeve 201000182 Maurits 437 Feitse 293 1.64m 17,7

135 Hearke van Moravia 201001507 Maurits 437 Beart 411 1.66m 16,9

136 Hilbrand 201001845 Maurits 437 Beart 411 1.65m 17,8

140 Hjalte vom Hofgut Grünenkamp 201004309 Maurits 437 Heinse 354 1.65m 17,2

143 Henk fan 'e Lange Ekers 201000179 Norbert 444 Brandus 345 1.65m 17,8

145 Hugo 201000445 Norbert 444 Time 398 1.60m 17,4

148 Haike van 't Kempke 201000737 Norbert 444 Jakob 302 1.64m 16,9

150 Gerke van de Stierenweg 201000839 Norbert 444 Jelke 367 1.69m 17,1

153 Gerke Z. 201002347 Norbert 444 Rindert 406 1.66m 17,9

172 Goaitzen 201000643 Maurus 441 Fetse 349 1.64m 17,8

173 Haiko van 't Lansink 201000939 Maurus 441 Maiko 373 1.67m 17,3

176 Harry V. 201001795 Maurus 441 Mintse 384 1.59m 17,5

180 Gideon van de Elsenerhof 201003007 Maurus 441 Remmelt 323 1.62m 17,0

052 Ime 201000344 Anders 451 Beart 411 1.62m 16,8

053 Hourquet des Prés d'Eve 201000770 Anders 451 Ruerd 319 1.64m 16,3

054 Hjouwer fan 'e Tsjonger 201001098 Anders 451 Doaitsen 420 1.62m 16,6

059 Gigantisch v Vaya 201005033 Anders 451 Felle 422 1.64m 16,6

060 Hans Anders 'fan Panhuys' 201004374 Anders 451 Jasper 366 1.61m 17,0

170 Henk van 't Leegmoor 201003588 Michiel 442 Sjaard 320 1.63m 17,5

182 Hessel O. 201001533 Reinder 452 Beart 411 1.65m 17,3

183 Haike út 'e Leanen 201001556 Reinder 452 Tsjalke 397 1.66m 17,3

184 Hilmar fan it Waad 201001972 Reinder 452 Beart 411 1.6m 17,6

186 Hjert van Stal Sluisweg 201002575 Reinder 452 Nykle 309 1.62m 17,1

190 Henk 201003164 Reinder 452 Feitse 293 1.65m 17,7

205 Hayo V. 201001024 Stendert 447 Fabe 348 1.64m 16,9

206 Gâtse fan 'e Bear 201000837 Stendert 447 Abe 346 1.65m 16,7

208 Ingo 201001307 Stendert 447 Brend 413 1.63m 17,0

212 Homme fan de Ketting 201002046 Stendert 447 Doaitsen 420 1.65m 17,5

214 Geerard B. 201004189 Stendert 447 Beart 411 1.66m 17,7

219 Ids van de Gonda 201003171 Stendert 447 Sape 381 1.63m 17,1

222 Haico van de Demro stables 201000072 Pier 448 Fetse 349 1.66m 18,0

228 Hayte K. 201001832 Sake 449 Leffert 306 1.63m 17,5

232 Hayo út Frankryk 201004548 Sake 449 Tsjalke 397 1.64m 17,4